Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2010

Παροχές O.Γ.Α για τις τρίτεκνες οικογένειες.Ο Ο.Γ.Α., ως εντολοδόχος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, χορηγεί επιδόματα δημογραφικού χαρακτήρα σε πολυμελείς οικογένειες οι οποίες συμβάλουν στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας μας.

Η επιδοματική πολιτική του ΟΓΑ βασίζεται σε μια σειρά από σημαντικές παροχές και μέτρα που έχει λάβει η πολιτεία για την πολύτεκνη και τρίτεκνη μητέρα και αφορούν περισσότερες από 500.000 οικογένειες. Οι παροχές αυτές χορηγούνται ανεξαρτήτως εισοδηματικού κριτηρίου.

Επίσης, έχει ληφθεί μέριμνα και όσον αφορά την ασφάλιση της αγρότισσας που είναι μητέρα περισσότερων του ενός τέκνων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΟΓΑ υλοποιεί τις ακόλουθες πολιτικές ενίσχυσης αυτών των οικογενειών :


1. ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ 2.000 €

Εφάπαξ παροχή ποσού 2.000 ευρώ χορηγείται στη μητέρα που αποκτά από 1-1-2006 και μετά τρίτο παιδί ή παιδί πέραν του τρίτου (τέταρτο, πέμπτο κλπ) και για κάθε ένα από τα παιδιά αυτά, ανεξάρτητα από κάθε άλλο επίδομα, μισθό σύνταξη, αμοιβή, αποζημίωση ή εισόδημα. Το ποσό αυτό απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. Σε περίπτωση που η μητέρα αποβιώσει ή είναι υπαίτια για εγκατάλειψη των παιδιών της ή διακόψει οριστικά τη συγκατοίκησή της με αυτά, η παροχή καταβάλλεται στο πρόσωπο που έχει την ευθύνη διατροφής των παιδιών.

Το μέτρο αυτό ισχύει από 01/01/2006 και υλοποιείται από τον ΟΓΑ.

ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: αρ. 1 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α’/7.4.2006).

2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Στη μητέρα που έχει ή αποκτά 3 ζώντα τέκνα χορηγείται, από την 1-1-2008, μηνιαίο επίδομα 42,70 ευρώ (για το 2008, το οποίο αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος ανάλογα με το δείκτη τιμών καταναλωτή) για κάθε άγαμο παιδί της κάτω των 23 ετών, το οποίο ισούται με το επίδομα που καταβάλλεται για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας. Το πολυτεκνικό επίδομα χορηγείται για το 3ο παιδί μετά τη συμπλήρωση του 6ου έτους της ηλικίας του (δηλαδή μετά τη διακοπή καταβολής του επιδόματος του τρίτου παιδιού).

ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: παρ. 1 έως 4 του άρθρου 6 του Ν. 3631/2008 (ΦΕΚ 6/Α’/29.1.2008).3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Στη μητέρα που έχει ή αποκτά τρίτο παιδί χορηγείται, μέχρι τη συμπλήρωση του 6ου έτους της ηλικίας του, επίδομα που ανέρχεται στο ποσό των 170,86 ευρώ μηνιαίως (για το 2008, το οποίο αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος ανάλογα με το δείκτη τιμών καταναλωτή). Η μητέρα και το επιδοτούμενο παιδί πρέπει να μένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Τo επίδομα αυτό είναι δυνατόν να χορηγηθεί στον πατέρα, μόνο στην περίπτωση που η σύζυγός του με την οποία απέκτησε τα τρία παιδιά απεβίωσε ή έχει εγκαταλείψει αυτόν και τα παιδιά.

ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Β’).

Επισηµάνσεις:

α) Δικαιούχοι των προαναφερόμενων παροχών (εφάπαξ παροχής, πολυτεκνικού επιδόματος τρίτου παιδιού και επιδόματος τρίτου παιδιού) είναι οι:

• Έλληνες πολίτες

• Ομογενείς αλλοδαπής υπηκοότητας που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν Δελτίο Ομογενούς

• Πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε

• Πολίτες κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάϊν) και της Ελβετίας

• Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες (Ν.Δ 3989/1959, Α.Ν 389/1968)

• Ανιθαγενείς που διέπονται από Διεθνείς Συμβάσεις (Ν.139/1975)

• Δικαιούχοι του ανθρωπιστικού καθεστώτος παραμονής στην Ελλάδα (άρθρο 8 Π.Δ 61/1999)

• Πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων Ελληνικής υπηκοότητας

Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι των παροχών και τα επιδοτούμενα τέκνα πρέπει να μένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.

β) Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των προαναφερόμενων παροχών υποβάλλονται στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του Δήμου ή της Κοινότητας που διαμένει ο δικαιούχος.

4. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Αγρότισσες, ασφαλισμένες του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής εισφορών υπέρ του ΟΓΑ, για τους κλάδους σύνταξης, ασθένειας και για το Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας, επί ένα έτος, για κάθε τέκνο που αποκτούν πλέον του ενός.

ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΚΓΥΚΛΙΟΙ: παρ2 άρθρο 7 του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ Α’31).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων www.oga.gr (Τηλ. κέντρο 213-1519100, 210-3322100 ή Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων 1510).

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 30, 101 70 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 213-1519100, 210-33 22 100

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ: 1510

www.oga.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.